هدف تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی جلوگیری از تشکیل امت واحده است

عنوان عکس
جهت ارتباط با معاونت تبلیغات کلیک کنیدجهت ارتباط با معاونت تبلیغات کلیک کنید